Майбутнім першокласникам
Зворотній звязок
Школа раннього розвитку
Нова українська школа
Календар навчання
Сторінка медичної сестри
Протидія булінгу

Наша школа:

КОНЦЕПЦІЯ З НАПРЯМКУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЧЕРКАСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 27

І-ІІІ СТУПЕНІВ  ім. М. К. ПУТЕЙКА  ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Спеціалізована школа №27 І-ІІІ ступенів ім.М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, державної національної програми “Освіта: Україна ХХІ століття”, проекту Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи, спільного наказу МОН України та АПН України № 428/48 від 04.09.2000р.”Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”, інших законодавчих актів України, актів Президента України, наказів МОН, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного статуту.

Стратегічними завданнями спеціалізованої школи є:

 • відродження й розбудова національної освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави, впровадження особистісно орієнтованого навчання та виховання, принципів розвиваючої освіти;
 • створення життєздатної системи безперервного навчання, виховання та розвитку обдарованих дітей з метою набуття інтелектуального, науково-освітнього потенціалу України, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості.

 Пріоритетними напрямками в роботі спеціалізованої школи є:

 • суспільно-гуманітарна освіта;
 • забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності всіх учнів до здобуття загальної середньої освіти;
 • досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів та загальноосвітньої підготовки на основі творчого використання передових педагогічних технологій, науково-методичних здобутків, використання досвіду народної педагогіки;
 • створення умов для забезпечення й реалізації конституційних вимог щодо здобуття нової загальної освіти та забезпечення запитів обдарованих дітей;
 • виконання вимог профілактики й збереження здоров’я, соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу.

 Головна мета спеціалізованої школи –

навчання, виховання та розвиток обдарованих та здібних дітей, забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної освіти та задоволення різнобічних запитів індивідуума, підготовки його до життя в суспільстві.

Основні завдання спеціалізованої школи:

 • виявлення, розвиток і підтримка обдарованих та здібних дітей;
 • розвиток пізнавальної, моральної та емоційної сфер особистості;
 • формування особистості, якій притаманні:
  • демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю,готовність до компетентної участі у житті суспільства;
  • повага до батьків, свого родоводу, до традицій та історії рідного народу;
  • досконале знання і володіння державною мовою, постійна турбота про  піднесення її престижу й функціонування в усіх сферах суспільного життя;
  • дисциплінованість, працьовитість, почуття дбайливого господаря своєї землі;
  • фізична досконалість, моральна чистота, висока художньо-естетична вихованість.
 • забезпечення найкращих умов для розвитку тих якостей дитини, що складають її талант;
 • організація навчально-виховного процесу відповідно до психофізичних особливостей, здібностей та нахилів дітей;
 • формування в учнів механізмів самоучіння, саморозвитку, самовиховання з врахуванням максимального вияву індивідуальних здібностей кожного учня.

Спеціалізована школа будується як єдина трудова, політехнічна на основі ідей гуманізму, демократії та інтернаціоналізму.

Спеціалізована школа має таку структуру:

І-й ступінь. Підготовчий (1-4 класи). Ставить за мету формування загальнонавчальних  умінь та навичок із предметів державного компонента, одержання початкових знань і навичок з іноземної мови (англійської).

2-й ступінь. Профільноорієнтоване навчання (5-7 класи).Ставить за мету забезпечити оптимальні умови розвитку здібностей дітей щодо формування в них методів наукового пізнання, еврістичного мислення, готує до ранньої профілізації завдяки системі обов’язкових курсів, психолого-педагогічних заходів щодо вивчення особистості та її орієнтації відповідно до нахилів.

3-й ступінь. Профільне  навчання. (8-11(12) класи). Має забезпечити профільну орієнтацію учнів, допомогти їм  професійно самовизначитись та підготуватись до вступу у вищі навчальні заклади, зокрема до  Черкаського державного університету.

Для учнів всіх спеціалізованих класів є два рівні спеціалізації :

 • І рівень спеціалізації (обов’язковий): поглиблене вивчення англійської мови;
 • ІІ рівень спеціалізації (вибірковий) : поглиблене вивчення другої іноземної мови (німецької), української мови та літератури, російської мови та літератури, правознавства, психології, економіки.

Структура профілів рухома, може змінюватися залежно від рішення адміністрації, затвердженого педагогічною радою школи та погодженого з міським відділом освіти.

До спеціалізованих класів зараховуються діти віком 6-17 років.

Термін навчання:

 • початкова школа (1-3(4) класи)  – 3(4) роки;
 • основна школа (5 — 9 класи) – 5 років;
 • старша школа (10 – 11(12) класи) – 2(3) роки.

Навчання в спеціалізованих класах безкоштовне. Мова навчання – українська або російська за бажанням учнів та батьків.

До усіх  спеціалізованих класів, за наявності вільних місць, можуть бути зараховані учні із відповідних класів загальноосвітніх шкіл. Учні спеціалізованих класів зобов’язані мати навчальні досягнення з профілюючих предметів на рівні  7-12 балів. Учні, які мають нижчі досягнення з профілюючих предметів, відраховуються за рішенням педагогічної ради школи і за сприяння міськво переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.

Спеціалізована школа має право :

 • користуватися авторськими програмами, узгодженими в установленому порядку;
 • здійснювати підбір кадрів на конкурсній основі;
 • укладати договори з вищими навчальними закладами про надання ними допомоги школі в підготовці учнів до вступу в ці навчальні заклади.

Обов’язки спеціалізованої школи :

 • забезпечувати навчальний процес висококваліфікованими педагогічними кадрами;
 • дбати про відбір саме обдарованих та здібних дітей до всіх спеціалізованих класів ;
 • створювати матеріальну базу, що відповідала б сучасним вимогам до навчального процесу;
 • сприяти безперервній освіті педагогічних працівників, підвищенню їхнього професіоналізму, освітнього й загальнокультурного рівнів;
 • створювати умови для творчого пошуку, ініціативи педагогів; узагальнювати та впроваджувати передовий педагогічний досвід.

 Діяльність спеціалізованої школи будується на принципах:

а)  єдиної школи, що означає надання всім дітям рівних можливостей для одержання освіти (єдність і взаємозв’язок усіх ступенів загальної середньої освіти, її безперервність, наступність усіх компонентів навчально-виховної системи);

б)  трудового характеру школи, що передбачає формування в учнів культури інтелектуальної й фізичної праці, поваги до людей праці, готовність до трудової діяльності;

в)  політехнічного характеру школи, що передбачає засвоєння учнями наукових засад сучасного виробництва, усвідомлення соціальних та екологічних наслідків науково-технічного прогресу;

г)  гуманізму, відповідно до якого людині як вищій цінності суспільства надаються сприятливі умови для всебічного розвитку особистості. Спеціалізована школа сприяє  досягненню гармонії в поєднанні інтересів особи, суспільства й держави. Гуманізм школи полягає в послідовному поєднанні інтересів учнів та вчителів і виявляється в довірі та диференційованому підході  до школярів.

Єдина школа
Віртуальна вчительська
НМТ
Асинхронне навчання
Дистанційне навчання
Інформація для переселенців
Вибір на користь України
Платні освітні послуги
Корисні посилання