postheadericon Статут школи

Статут

ЧЕРКАСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 27

І-ІІІ СТУПЕНІВ ім. М.К. ПУТЕЙКА

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  1. Загальні положення

1.1. Загальноосвітня школа I-III ступенів № 27 ім. М.К.Путейка реорганізована в Спеціалізовану школу № 27 ім. М.К.Путейка розпорядженням голови Черкаської обласної державної адміністрації від 01 жовтня 2001 р. № 400, перейменована у Черкаську спеціалізовану школу № 27 І-ІІІ ступенів ім. М.К.Путейка Черкаської міської ради Черкаської області рішенням Черкаської міської ради від 20 січня 2005 р. № 7-150.

1.2. Повна назва навчального закладу: ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 27 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. М.К.ПУТЕЙКА ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва навчального закладу — ЧСШ № 27.

1.3. ЧСШ № 27 (далі — школа) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок у відповідному органі державного казначейства України, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником (Власником) школи є Черкаська міська рада. Орган управління — Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями школи є:

— забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

— виховання громадянина України;

— виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

— формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

— виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

— розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

— реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

— виховання свідомого ставлення до свого здоров‘я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров‘я учнів;

— створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

— безпечні умови освітньої діяльності;

— дотримання державних стандартів освіти;

— дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

— дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У школі визначені українська, російська мови навчання, запроваджене поглиблене вивчення іноземних мов: англійської, німецької мови, тощо.

1.11. Школа має право:

— проходити в установленому порядку державну атестацію;

— визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

— визначати варіативну частину робочого навчального плану;

— в установленому порядку розробляти і упроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

— спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

— змінювати профіль та спеціалізацію відповідно до запитів учнів та батьків;

— використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

— бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

— здавати в оренду приміщення, що не використовується для забезпечення навчально-виховного процесу, за погодженням із органом управління освіти відповідно до вимог чинного законодавства;

— отримувати кошти і матеріальні цінності у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

— залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку та розмірах, визначеному законодавством України та нормативно-правовими актами засновника;

— розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

— організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

— запрошувати на роботу спеціалістів (у тому числі закордонних) на договірних (контрактних) умовах або шляхом укладання трудових угод, угод про співробітництво у порядку, визначеному законодавством;

— здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

— встановлювати форму для учнів;

— надавати платні освітні послуги, які відповідно до законодавства України можуть надаватись навчальними закладами;

— надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі договорів про співробітництво у порядку, визначеному засновником (власником);

— здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети.

1.12. У школі можуть створюватися та функціонувати кафедри, методичні об’єднання, творчі групи, психологічна, соціологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, вчителів, батьків.

1.13. Індивідуальне, прискорене, інклюзивне навчання та навчання екстерном у школі організовуються відповідно до вимог та порядку визначеному чинним законодавством України..

1.14. Учні школи забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками відповідних органів охорони здоров`я у порядку, визначеному чинним законодавством України

1.15. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються договорами, що укладені між ними.

1.16. Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні окремих предметів навчального плану визначається Міністерством освіти і науки України.

  1. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Школа  планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного навчального плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи обговорюється педагогічною радою, затверджується спільно адміністрацією та радою школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних  планів, розроблених  та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної  частини і визначенням спеціалізації та профілю навчання.

Робочий навчальний план погоджується радою школи і затверджується Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи школи.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи  самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання.

Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, здобуття  освіти у формі екстернату відповідно до чинного законодавства. З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту в школі за потреби може бути запроваджене інклюзивне навчання. За рішенням педагогічної ради та погодженням з Департаментом освіти та гуманітарної політики у школі може бути запроваджена дистанційна форма навчання.

2.5. Зарахування учнів  до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх заяви батьків або осіб, які їх замінюють) а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до школи відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

У разі вибуття учня з міста Черкаси батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

До класів з поглибленим вивченням окремих предметів зараховуються учні, які пройшли конкурсний відбір. Конкурсний  відбір  проводиться у порядку, встановленому  Міністерством освіти і науки України.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

Учні  класів  з поглибленим вивченням предметів, які за підсумками річного оцінювання мають досягнення у навчанні початкового рівня (1,2,3 бали) хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть переводитись до загальноосвітнього класу даної школи, а у разі відсутності такого відраховуватися зі школи і при сприянні Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради переводяться до  відповідного класу іншої загальноосвітньої школи у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.6. У школі  для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня  і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Визначається 5-денний режим роботи груп продовженого дня. Режим  роботи груп продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором школи.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на два семестри.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради,  з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

 2.10. Тривалість уроків у школі становить:

— у перших класах — 35 хвилин;

— у других-четвертих класах — 40 хвилин;

— у п’ятих — одинадцятих — 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради та  міською санітарною-епідеміологічною службою.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи  і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи  затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі  проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 2.12. У школі  визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради школи може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У інших класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.14. Оцінка за поведінку не виставляється.

2.15. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Порядком про 
переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369 .

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 р. № 1547 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.02.2015 р. за № 157/26602 .

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

— по закінченні початкової школи — табель успішності;

— по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

— по закінченні школи — атестат про повну загальну середню освіту.

2.18. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: нагородження похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», срібною медаллю «За досягнення  у навчанні», винесення усної подяки, подяки із занесенням в особову справу, матеріальне заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

2.19. Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

Читати далі